Vedtekter for Stiftelsen Medvandrerne

§ 1 STIFTELSENS NAVN

Stiftelsens navn er: Stiftelsen Medvandrerne

§ 2 FORMÅL

Stiftelsen Medvandrerne skal legge til rette for unike opplevelser og turer i naturen. Dette utføres selvstendig eller i samarbeid med komplementerende organisasjoner.

Gjennom motivasjonsturer, frivillig arbeid, erfaringsformidling, læring og andre sosiale aktiviteter skal Stiftelsen Medvandrerne tilrettelegge for mestringsfølelse og skape sunne relasjoner hos de enkelte. Dette bidrar til økt motivasjon og gjennom mye erfaring vet vi at dette skaper gode bidragsytere i samfunnet.

Stiftelsen Medvandrerne forankrer sitt verdisyn i recovery-filosofien, hvor vi informerer og veileder deltakerne inn i nettverk og andre konstruktive tiltak hvis de uttrykker behov for dette.

§ 3 JURIDISK PERSON

Stiftelsen er selveid og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 GRUNNKAPITAL

Stiftelsens grunnkapital er NOK 100.000,-.

§ 5 STYRET

Stiftelsen ledes av et styre på minimum 5 medlemmer. Styret er høyeste myndighet i stiftelsen. Daglig leder samt administrasjon har møterett i styret. Styret er beslutningsdyktig når 50% av styret er tilstede. Hvis styret består av oddetall så blir det 50% rundet opp.

Styremedlemmene oppnevnes av stifterne, og det enkelte styremedlem og eventuelt varamedlem oppnevnes for en periode på to – 2 — år.

Styret skal avholde møter når lederen eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtaket fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

Styrets medlemmer velges av styret. Styret står fritt til å opprette en valgkomite som skal velge styrets medlemmer. Styret velger styreleder. Styret står fritt til å beslutte en begrensning av tjenestetid i styret.

Styret skal:

  1. Styret leder Stiftelsen Medvandrerne i overensstemmelse med stiftelsesloven og bestemmelsene i nærværende vedtekter. Styret skal arbeide for gjennomføring av stiftelsens formål og verdier, beskrevet i dokumentet: Etiske retningslinjer, roller og verdier
  2. Etter behov kunne oppnevne komiteer/ utvalg/ personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
  3. Administrere og føre nødvendig kontroll med stiftelsens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
    Styret skal sørge for at det føres regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld og dens inntekter og

utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest tre – 3 – måneder etter årets utgang.
Styret skal avlegge årsregnskap og årsberetning til et årlig stiftermøte, hvor det også skal rapporteres om stiftelsens drift og de tiltak som er iverksatt for å fremme stiftelsens formål.

Regnskapene skal revideres av ekstern revisor som utnevnes av styret, og årsberetning og regnskap

skal sendes til samtlige stiftere.
4. Representere stiftelsen utad i samsvar med stiftelsens holdninger og verdier,

§ 6 SIGNATUR

Stiftelsen tegnes av Daglig Leder, Styreleder og Økonomiansvarlig. Retten skal utøves i fellesskap eller hver for seg.

§ 7 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i Stiftelsen Medvandrerne sine vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært styremøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de navngitte stemmene.

§ 8 OPPLØSNING, SAMMENSLUTNING OG DELING

Oppløsning av stiftelsen kan bare behandles når styret er fulltallig. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært styremøte minst 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre frivillige / ideelle organisasjoner eller deling av stiftelsen ansees ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning / deling og nødvendig vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr § 7. Styret skal i denne forbindelsen utarbeide en plan for sammenslutningen/ delingen som styret skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra stiftelsens kreditorer.