Vedtekter for Stiftelsen Medvandrerne

§ 1 STIFTELSENS NAVN

Stiftelsens navn er: Stiftelsen Medvandrerne

§ 2 FORMÅL

Stiftelsen Medvandrerne skal legge til rette for unike opplevelser og turer i naturen. Dette utføres selvstendig eller i samarbeid med komplementerende organisasjoner.

Gjennom motivasjonsturer, frivillig arbeid, erfaringsformidling, læring og andre sosiale aktiviteter skal Stiftelsen Medvandrerne tilrettelegge for mestringsfølelse og skape sunne relasjoner hos de enkelte. Dette bidrar til økt motivasjon og gjennom mye erfaring vet vi at dette skaper gode bidragsytere i samfunnet.

Stiftelsen Medvandrerne forankrer sitt verdisyn i recovery-filosofien, hvor vi informerer og veileder deltakerne inn i nettverk og andre konstruktive tiltak hvis de uttrykker behov for dette.

§ 3 JURIDISK PERSON

Stiftelsen er selveid og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 GRUNNKAPITAL

Stiftelsens grunnkapital er NOK 100.000,-.

§ 5 STYRET

Stiftelsen ledes av et styre på minimum 5 medlemmer. Styret er høyeste myndighet i stiftelsen. Daglig leder samt administrasjon har møterett i styret. Styret er beslutningsdyktig når 50% av styret er tilstede. Hvis styret består av oddetall så blir det 50% rundet opp.

Styremedlemmene oppnevnes av stifterne, og det enkelte styremedlem og eventuelt varamedlem oppnevnes for en periode på to – 2 — år.

Styret skal avholde møter når lederen eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtaket fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

Styrets medlemmer velges av styret. Styret står fritt til å opprette en valgkomite som skal velge styrets medlemmer. Styret velger styreleder. Styret står fritt til å beslutte en begrensning av tjenestetid i styret.

Styret skal:

  1. Styret leder Stiftelsen Medvandrerne i overensstemmelse med stiftelsesloven og bestemmelsene i nærværende vedtekter. Styret skal arbeide for gjennomføring av stiftelsens formål og verdier, beskrevet i dokumentet: Etiske retningslinjer, roller og verdier
  2. Etter behov kunne oppnevne komiteer/ utvalg/ personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
  3. Administrere og føre nødvendig kontroll med stiftelsens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
    Styret skal sørge for at det føres regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld og dens inntekter og

utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest tre – 3 – måneder etter årets utgang.
Styret skal avlegge årsregnskap og årsberetning til et årlig stiftermøte, hvor det også skal rapporteres om stiftelsens drift og de tiltak som er iverksatt for å fremme stiftelsens formål.

Regnskapene skal revideres av ekstern revisor som utnevnes av styret, og årsberetning og regnskap

skal sendes til samtlige stiftere.
4. Representere stiftelsen utad i samsvar med stiftelsens holdninger og verdier,

§ 6 SIGNATUR

Stiftelsen tegnes av Daglig Leder, Styreleder og Økonomiansvarlig. Retten skal utøves i fellesskap eller hver for seg.

§ 7 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i Stiftelsen Medvandrerne sine vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært styremøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de navngitte stemmene.

§ 8 OPPLØSNING, SAMMENSLUTNING OG DELING

Oppløsning av stiftelsen kan bare behandles når styret er fulltallig. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært styremøte minst 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre frivillige / ideelle organisasjoner eller deling av stiftelsen ansees ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning / deling og nødvendig vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr § 7. Styret skal i denne forbindelsen utarbeide en plan for sammenslutningen/ delingen som styret skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra stiftelsens kreditorer.

Ryggsekken

Ryggsekken er et symbol på den børa vi alle bærer.
Når vi kommer til bålet så setter vi sekken fra oss. Vi har alle vårt å stri med og vi har alle vårt å by på. I sekken bærer vi alle erfaringene våre, alle minner, opplevelser og egenskaper er skjult der.

I Medvandrerne tenker vi at det kan være fint å tømme sek- ken en gang i blant. Å sjekke innholdet. Og vi tror at det er best å begynne på toppen. Der man er og med det som er lettest tilgjengelig.

Når vi deler dette innholdet så forteller vi hvem vi er. Vi viser oss frem for hverandre og blir kjent.

Og etterhvert som vi kommer lenger ned dukker det kanskje opp ting vi har glemt. Ting vi har holdt skjult. Ting vi ikke viss- te at vi gikk rundt å drassa på. Og kanskje ting vi burde kaste på bålet.

Når ryggsekken omsider er tømt så kan vi se hva vi vil ta vare på. Hva vi trenger. Men da har vi fått rydda og lufta litt. Og først da er det plass til nye erfaringer og opplevelser.

Da er vi ofte ti kilo lettere og bedre rusta til å fortsette vand- ringa sammen.

Bålet

Vi mennesker har til alle tider samlet oss rundt bålet. Å temme ilden var kanskje det første steget vi tok ut av dyreriket på veien mot det som i dag definerer oss som art. Å forvalte flammene og ta kontroll over de livgivende, ødeleggende og voldsomme kreftene som bor i et bål la grunnlaget for vår menneskelig kultur og videre utvikling.

Bålet tiltrekker oss. Det tilbyr varme og trygghet. Det appellerer til våre dypeste instinkter på en måte som både er beroligende og fengslende, men allikevel litt farlig.

Vi veit alle hva det vil si å leke med ilden. Vi veit alle hva det vil si å brenne seg.

Å brenne ned alt man er glad i, kanskje uten å mene det, men allikevel miste kontroll over flammene. Og gjennom en makaber form for nytelse la seg oppsluke og miste seg selv i det flammehavet som da oppstår.

Men også om å gjennoppstå fra asken. Med en ny karakter.

Og med fersk dyrekjøpt innsikt, med fornyet livskraft og styrke, bygge alt sammen opp igjen. På en sunnere, ærligere og mer bærekraftig måte. Og finne tilbake til seg selv og de tinga som har størst verdi i livet.

Rundt bålet og ved ilden har vi i uminnelige tider delt våre historier, myter og fortellinger. Det er mulig de stammer der inne ifra. Det er mulig vi stammer der inne fra. Fra ilden.

Den nesten hypnotiske effekten et bål har på oss kan i hvert fall få oss til å tenke sånn. Det taler til oss på et språk ingen forstår, men alle skjønner. Det maner fram bilder og lar oss ane en dypere virkelighet og en større sammenheng. Uten å gi konkrete svar.

De må vi finne i oss selv og i hverandre.
Bålpraten vår er et forsøk på å finne noen sånne svar.

Og svarene de finnes. De finnes i deg og meg og dypest sett i vår allnatur. De har alltid vært der og de vil alltid være der om vi søker dem. Men flammene fortærer og flammene forfører, og av og til mister vi mennesker retning og forstand og trenger å samle oss rundt bålet og sette oss ned og snakke sammen.

For å finne tilbake til det som er viktig.

Til det som er ekte og det som er ærlig.
Vi tror alle mennesker trenger det. Vi tror alle kan ha godt av det. Vi trenger alle å bli sett og hørt. Vi har et dypt behov for å ta del i andres tanker, drømmer og opplevelser. Og trygt kunne dele våre egne under forhold som legger til rette for det. Det er sånn vi lærer å regulere følelsene og holdningene våre. Det er sånn vi vokser og utvikler oss som mennesker.

Vandrestaven

Blant Medvandrerne er vi så heldige å ha en kar som heter Richard Wurlitzer

Vandrestaven symboliserer tilhørighet til flokken, fellesskapet. Den symboliserer også støtten vi gir hverandre på den veien vi går. Alle våre vandrestaver er helt unike i sin egenart og form. Men samtidig veldig gjenkjennelige da alle er laget over sam- me lest og av samme mann.

Vi setter veldig stor pris på disse. De gir identitet og har i tillegg flere praktiske funksjoner som alle vandrestaver gjerne har. De har en utforming og en stil som sender tankene til det mys- tiske og magiske, nesten som trolldomsstaver og det er noe vi setter stor pris på i Medvandrerne. Vi må aldri glemme å leke sammen. Vi må aldri glemme fantasien og forestillingsevnen vår. Vi må aldri glemme at livet kan ses på som et eventyr. I det ene øyeblikket skummelt, i det andre trist og mørkt, men mange ganger også utrolig spennende og magisk.