Ord fra daglig leder

Det har vært et meget spennende og produktivt år. Målet om å utvikle oss profesjonelt med god kvalitet og gjennomføringskraft har gitt resultater.

Etablering av lokallag (Lokal Medvandring) har latt seg gjennomføre flere steder i landet, og det viser seg et stort behov og interesse for våre tilbud.

Det er gledelig å se at vårt arbeid inspirerer og motiverer så mange over det ganske land.
Med gode bidrag, veiledning og støtte fra Gjensidigestiftelsen, Prospera og Kavlifondet har vi fått på plass gode verktøy som gjør at vi kan utarbeide tilpassede innhold på våre motivasjons- turer, som er helt avgjørende og bærekraftig for våre deltagere gjennom sine endringsprosesser og videre utvikling.

Det viser seg at med naturen som metode gjennom mening, mestring og sunne relasjoner skaper god recovery.

Vi setter oss stadig nye mål for vår virksomhet og ser at vi har en berettiget rolle i overgangsfaser og ettervernstilbud hos den enkelte bruker.

Bla. jobber vi mot å kunne tilby tjenester rettet mot kommunene hvor vi kan bistå i lovpålagte tje- nestetilbud knyttet mot mennesker på vei inn i meningsfylte liv.

Are Lerstein
Daglig leder
Stiftelsen Medvandrerne

Org.nr. 929 447 999
Kirkeveien 221, 1383 Asker

Kompetanse, fag og forskning

I takt og tråd med egen vekst og intern utvikling har vi sett behovet for å etablere en egen fagavdeling i Medvandrerne.

Vi har lenge fulgt nettverket “Nordic Outdoor Therapy Nettverk” eller “Utendørsterapi Nettverket” på godt norsk, og sett utviklingen av et eget fagfelt og en bevegelse etablere seg både her hjemme og internasjonalt.

Da KoRus Midt ved Sigrid Rohde og Stein Arve Strand tok initiativ til å samle flere aktører fra dette nettverket, samt utøvere innen både spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og idelle/frivillige i samarbeid med Napha, RIO, KBT. Mental Helse og med støtte fra Stats- forvalteren i Trøndelag, sto det klart for oss at vi trenger å samle og formidle våre egne erfaringer og kunnskap på en mer strukturert måte.

Vi er nå i ferd med å fullføre tredje samling og planlegger vårens aktiviteter med dette flotte nye nettverket. Dette er kompetanseutvikling på høyt nivå. Vi opplever å styrke feltet både lokalt og nasjonalt.

Med lenker til spesialisthelse-
tjenesten
I forbindelse med at vi i høst har skilt ut og oppretta en egen administrasjon var tiden nå moden for å etablere vår egen fagavdeling som både vil formidle kunnskap internt og eksternt, men også fasilitere for forskning og kvalitetssikre våre tjenester, aktiviteter og turer.

Det ble beslutta at undertegnede og Borgar Kolstad tar ansvaret for å etablere og utvikle denne delen av organi- sasjonen. Det faller seg naturlig da begge jobber i spesiaisthelsetjenesten/TSB i det daglige og kjenner og forstår kvalitetskrav og vårt kunnskapsgrunnlag godt.

Vi er priviligert med en god porsjon solid sosialfaglig kompetanse i Medvandrerne. Aina og Ann-Kristin har en bakgrunn fra kommunale rustjenester og lokallagslederne våre Siri, Lisbeth og Elin det samme. Til sammen har disse damene mange tiårs erfaring fra feltet og dette styrker oss og gjør oss trygge i det vi driver med.

Psykologfaglig kompetanse

Noe av intensjonen med denne etableringen er å knytte til oss mer psykologfaglig kompetanse. Her har vi foreløpig Janne som både deltar og involverer seg mye som frivillig, men på sikt ønsker vi å knytte til oss flere psykologer samt noe medisinsk/psykiatrisk kompetanse. Tanken er blant annet å tilby veiledning både til våre brukere og ansatte/frivillige. Vi opererer i en bransje og på et felt hvor ting av natur ikke er smerte- eller problemfritt. Tvert i mot.

Å sørge for at våre turledere, frivillige og ansatte selv ivaretas og har en sunn og god mental hele er noe vi ønsker å ta på alvor. Og selvfølgelig også at de tjenestene vi tilbyr og innholdet i våre aktiviteter er kvalitetssikra og at kunnskapsgrunnlaget er solid.

Driver ikke behandling

På den andre siden skal Medvandrerne ikke drive med behandling. Men recovery/ selvhjelpsprinsippet, erfaringskompetanse/formidling og brukermedvirkning/ styring skal balanseres opp mot forsvarlighet og ivaretakelse av alle.
Å opprettholde denne balansen blir noe av fagavdelingens oppgave.

En annen del dreier seg om forskning. En ting er å samle

allerede publisert og foreliggende forskning omkring det vi driver med. I et folkehelseperspektiv foreligger det mildt sagt et tonn av solide undersøkelser som viser effekten av friluftsliv, fysisk aktivitet, samtalegrupper, natur og miljø osv osv på både fysisk og psykisk helse. I implementere dette i det vi driver med er ganske enkelt.

Fasilitere for forskning

En annen ting er å fasilitere for og produsere uavhengig/ egen forskning. Her får vi god hjelp av Prof. Emeritus Anders Skogstad ved Institutt for Samfunnspsykologi, UiB. Her har vi foreløpig kommet i gang med å designe oppgaver og undersøkelser som på sikt vil gi oss mulig- het til å se på effekter og virkninger av det vi driver med.

Historien om hvordan våre og Anders sine veier krysset hverandres og bakgrunnen for vårt samarbeid er et kapittel for seg og en helt egen historie vi får spare til en annen anledning.

Men kanskje er ikke alt i denne verden bare tilfeldigheter. Vi er veldig glad for å ha Anders med på laget.

Tanker om likepersonstjenester

Et tredje element er behovet for å styrke våre deltagere og frivillige, og på sikt kanskje utvikle vår egen “likepersonstjeneste”. Dette er fortsatt helt på idestadiet og som flere av tankene og planene i Medvandrerne har vi det siste året såvidt begynt å konkretisere og realisere disse.

Som foreløpige faglige konsulenter og altmuligmenn har vi med oss Martin Blindheim og Ronny René Nielsen som bidrar og hjelper til både som Medvandrere på tur og med sin ekspertise og erfaring fra feltet.

I året som kommer håper vi i sum at dette vil styrke oss som organisasjon og bidra til vekst, trivsel og mye moro i den kommende Stiftelsen Medvandrerne.

Mvh Raymond Tollefsen Prosjektleder/fagansvarlig